Direct contact? Bel: +31 (0)320 41 36 33

Home > Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

DE GROOT DECORATIES BV

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Groot Decoraties BV (hierna de verkoper) zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer  390591014 en zijn via het internet te raadplegen en te downloaden, zie www.degrootdecoraties.nl.

1.2 Acceptatie van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling betekent aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van de afwijking door de verkoper, waarbij de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de verkoper ingeschakelde derden.

Artikel 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN.

2.1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij daarin anders is bepaald.

2.2. Bij de aangeboden producten zijn de prijzen exclusief 21% btw (geldend voor ondernemers) De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

2.3. Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen indien prijsverhogingen aan verkoper worden opgelegd. 

2.4. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand na acceptatie van de bestelling door verkoper. Hij behoudt zich het recht voor binnen twee werkdagen na ontvangst van het bestelde af te wijken of te herroepen. Onder opgaaf van redenen zal Verkoper dit schriftelijk of per e-mailbericht aan koper bekendmaken. 

Artikel 3. ANNULERING VAN OF WIJZIGING IN EEN TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST.

3.1. Feiten die aan de kant van de verkoper leiden tot overmacht en tot gevolg hebben dat verkoper niet geheel overeenkomstig zijn aanbieding kan leveren, geven verkoper het recht een overeenkomst te ontbinden dan wel daarin de noodzakelijk geworden wijzigingen aan te brengen. Verkoper meldt deze omstandigheden zo snel mogelijk aan de koper.

3.2. Als koper op grond van bedoelde feiten een overeenkomst wenst te ontbinden of daarin veranderingen wil aanbrengen, komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van de koper.

3.3. Ongeacht de wijze waarop de omstandigheden zullen zijn ontstaan kan de koper daaraan geen recht tot enige schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4. LEVERING EN BEDENKTIJD.

4.1. Een overeengekomen levertijd kan niet door partijen als een fatale termijn worden aangemerkt.

4.2. Levering geschiedt af magazijn van de verkoper aan het door koper opgegeven adres.

4.3. De goederen reizen voor risico van de koper. Zijn eventuele aanspraak op een vervoerder is niet overdraagbaar op verkoper.

4.4. De verkoper is gerechtigd aan de koper vrachtkosten in rekening te brengen.

4.5. De koper draagt er zorg voor dat er op het afleveradres iemand aanwezig is om het bestelde in ontvangst te nemen.

Artkel 5. PRIJS EN BETALING.

5.1. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie tegen vooruitbetaling of onder rembours . Indien betaling op rekening werd overeengekomen dient de bijgesloten factuur binnen acht dagen na levering te worden voldaan, tenzij een andere betalingstermijn werd overeengekomen.

5.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is vanaf die dag tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

5.3. Verkoper heeft het recht bij iedere betalingsherinnering of aanmaning vijfendertig euro, exclusief 21% BTW, wegens administratiekosten in rekening te brengen. Indien de verkoper de vordering ter incasso uitbesteedt, is de koper tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent van het openstaande bedrag bedragen, onverminderd het recht van verkoper om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, te vorderen. De gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

5.4. Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is de verkoper gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN CESSIE.

6.1. De eigendom van geleverde zaken gaat pas over indien al hetgeen de koper op grond van enige overeenkomst aan de verkoper verschuldigd heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Indien betaling van de overeengekomen koopprijs uitblijft is de verkoper zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond terug te nemen.

Artikel 7. RECLAMES EN GARANTIE.

7.1 Koper dient bij aflevering de verpakkingen van de geleverde zaken direct op beschadiging als ook de juistheid van het geleverde te controleren.

7.2 Beschadigde of onjuist geleverde zaken dient koper binnen drie dagen na aflevering schriftelijk of per e-mail aan verkoper te melden.

7.3 Verkoper aanvaardt alleen retourzendingen in de originele verpakking.

7.4 Voor alle geleverde zaken geldt een garantie indien en voor zover de leverancier van de verkoper een garantie heeft afgegeven, die de eventueel veroorzaakte schade dekt.

7.5 Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

7.6 Bij de constatering, dat de klacht ongegrond is, komen alle kosten daardoor ontstaan voor rekening van de koper.

7.7. Alle door de verkoper aangeboden en geleverde produkten voldoen aan de in Nederland geldende veiligheidseisen. De verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade ontstaan door onjuist gebruik of onjuiste toepassing door de koper van door hem geleverde zaken.

Artikel 8. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE.

8.1 Op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen koper en verkoper worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Lelystad.

De Groot decoraties BV

Apolloweg 114, 8236 DA Lelystad

KvK-nummer 390591014

Btw-nummer NL007009938B01 

Ben je geïnteresseerd geraakt in onze kunstplanten?
Neem contact op, dan helpen we je graag direct verder
Ja, ik wil meer informatie!
Bel mij terug